Aanvaarding van onze voorwaarden

Door de website MEFACO-INTL.COM te bezoeken, de services of informatie die is gemaakt, verzameld, samengesteld of ingediend bij MEFACO-INTL.COM te bekijken, te openen of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende Servicevoorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan onze Voorwaarden, is uw enige optie om de services van MEFACO-INTL.COM niet te bezoeken, te bekijken of anderszins te gebruiken. U begrijpt, gaat ermee akkoord en erkent dat deze Voorwaarden een juridisch bindende overeenkomst vormen tussen u en MEFACO-INTL.COM en dat uw gebruik van MEFACO-INTL.COM uw definitieve aanvaarding van deze overeenkomst zal aangeven.

Dienstverlening

U stemt ermee in en erkent dat MEFACO-INTL.COM het recht heeft om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u een van haar diensten aan te passen, te verbeteren of stop te zetten, zelfs als dit ertoe kan leiden dat u geen toegang krijgt tot de informatie die erin staat. Verder stemt u ermee in en erkent u dat MEFACO-INTL.COM het recht heeft om u diensten te verlenen via dochterondernemingen of gelieerde entiteiten.

Eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat MEFACO-INTL.COM bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie kan bevatten, inclusief handelsmerken, dienstmerken en patenten beschermd door intellectuele eigendomsrechten en internationale intellectuele eigendomsverdragen. MEFACO-INTL.COM geeft u toestemming om delen van de inhoud te bekijken en te maken voor offline, persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Onze inhoud mag niet worden verkocht, gereproduceerd of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. Alle handelsmerken, dienstmerken en logo’s van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle verdere rechten die niet specifiek hierin worden verleend, zijn voorbehouden.

Ingediende inhoud

Wanneer u inhoud indient bij MEFACO-INTL.COM, verleent u MEFACO-INTL.COM tegelijkertijd een onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije licentie voor het wereldwijd publiceren, weergeven, wijzigen, distribueren en syndiceren van uw inhoud. U bevestigt en garandeert dat u de vereiste bevoegdheid hebt om de bovenstaande licentie aan MEFACO-INTL.COM te verlenen.

Beëindiging van de overeenkomst

De voorwaarden van deze overeenkomst blijven voor altijd van kracht totdat ze door een van de partijen zonder kennisgeving op elk moment en om welke reden dan ook worden beëindigd. Voorwaarden die voor altijd van kracht blijven, worden niet beïnvloed door de beëindiging van deze overeenkomst.

Afwijzing van garanties

U begrijpt en stemt ermee in dat uw gebruik van MEFACO-INTL.COM volledig op eigen risico is en dat onze diensten worden aangeboden “As Is” en “As Available”. MEFACO-INTL.COM geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie, goedkeuring of verklaring met betrekking tot de werking van de MEFACO-INTL.COM-website, informatie, inhoud, materialen of producten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en geen inbreuk, en garanties dat toegang tot of gebruik van de service ononderbroken of foutloos zal zijn of dat gebreken in de service zullen zijn gecorrigeerd.

Beperking van de aansprakelijkheid

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat MEFACO-INTL.COM en een van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of voorbeeldschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot schade voor winstverlies, zakelijke onderbreking, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma’s of informatie of ander immaterieel verlies als gevolg van het gebruik van of het onvermogen om de service, of informatie te gebruiken, of een permanente of tijdelijke stopzetting van een dergelijke service of toegang tot informatie, of het verwijderen of beschadigen van inhoud of informatie, of het niet opslaan van inhoud of informatie. De bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of MEFACO-INTL.COM al dan niet op de hoogte is gebracht of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. In rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid van MEFACO-INTL.COM beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

Externe inhoud

MEFACO-INTL.COM kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden, advertenties of websites. U erkent en stemt ermee in dat MEFACO-INTL.COM niet verantwoordelijk is voor en geen goedkeuring verleent aan advertenties, producten of bronnen die beschikbaar zijn via dergelijke bronnen of websites.

Jurisdictie

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het land, de staat, de provincie of het grondgebied dat uitsluitend door MEFACO-INTL.COM wordt bepaald om eventuele juridische kwesties op te lossen die voortvloeien uit deze overeenkomst of verband houden met uw gebruik van MEFACO-INTL.COM. Als de bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van de overeenkomst ongeldig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd en blijven de overige Voorwaarden geldig.

Volledige overeenkomst

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de bovenstaande voorwaarden de volledige algemene overeenkomst tussen u en MEFACO-INTL.COM vormen. U kunt onderworpen zijn aan aanvullende Algemene voorwaarden wanneer u andere diensten, gelieerde diensten of inhoud of materiaal van derden gebruikt, koopt of opent.

Wijzigingen in de voorwaarden

MEFACO-INTL.COM behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in onze Voorwaarden worden van kracht op de datum waarop ze worden geplaatst en uw voortdurende gebruik van MEFACO-INTL.COM na wijzigingen in de Voorwaarden betekent dat uw overeenkomst hieraan is gebonden.